Profil firmy

Nosným programem firmy je široká oblast problematiky betonových, železobetonových, zděných, dřevěných a ocelových konstrukcí, která sahá od provedení stavebně - technických průzkumů a diagnostiky konstrukcí, vypracování odborných posudků a závěrů, po vypracování projektové dokumentace a to jak sanace nebo rekonstrukce, tak novostaveb, vypracování statických výpočtů a posouzení, včetně inženýrské činnosti a odborné pomoci při realizaci stavebních děl, až po vlastní realizaci odborných sanačních prací.

Zaměření společnosti

  • Diagnostika stavebních konstrukcí
  • Stavebně technické průzkumy
  • Návrhy sanací a oprav stavebních konstrukcí
  • Statika staveb
  • Projektové práce
  • Vypracování odborných a soudně znaleckých posudků
  • Komplexní řešení problematiky panelových budov
  • Inženýrská činnost
  • Stavební laboratoř
  • Provádění speciálních sanačních prací

Diagnostika stavebních konstrukcí

Pomocí široké škály speciálních diagnostických přístrojů zajišťujeme převážně ne-destruktivní vyšetření konstrukcí, na jejichž základě lze stanovit nejen skutečný stavebně – technický stav konstrukcí, poruchy konstrukcí a základů, trhliny ve stěnách a stropech, havárie konstrukcí, ale i určit základní technické charakteristiky použitých materiálů, oslabení průřezů prvků i výztuže, hloubku degradace povrchu betonu, korozi výztuže, určení průměrů a rozmístění výztuže v prvcích, stanovení pevnosti betonu, cihel, malty a ocele. S pomocí externích laboratoří zajišťujeme i odborné vyhodnocení výskytu dřevokazných škůdců, včetně charakteristiky napadení nebo např. chemickou analýzu vzorků betonu nebo malty pro zjištění možného použití hlinitanového cementu, množství solí CO2 a jiných kontaminantů. Statickým výpočtem pak lze prokázat únosnost jednotlivých prvků i celé konstrukce a navrhnout optimální řešení.

Statika stavebních konstrukcí a projekční práce

Firma se zabývá vypracováním statických posudků konstrukcí a to jak stávajících, tak i nových, s využitím moderních výpočtových metod, včetně vypracování kompletní projektové dokumentace všech stupňů.

Návrhy sanací stavebních konstrukcí

Návrhy sanací stavebních konstrukcí nebo návrhy oprav jsou vypracovány na zá-kladě podrobné znalosti jak jednotlivých konstrukcí, tak celého objektu. Při návrhu jsou zhodnoceny požadavky objednavatele a to např. při využití prostoru, při estetickém zhodnocení objektu nebo při respektování účelného vynaložení finančních prostředků. Všechny navržené sanační materiály jsou charakterizovány svými fyzikálními a technickými parametry. Zároveň uvádíme i různé referenční materiály, které tyto nastavené parametry splňují.

Stavebně – technické průzkumy objektů a konstrukcí

Stavebně – technickými průzkumy hodnotíme stav jednotlivých konstrukcí a nebo stav celého objektu a to od základové konstrukce až po konstrukce krovu a střechy. Všechny závěry jsou činěny na základě diagnostických průzkumů, studia dostupné projektové dokumentace, podrobné vizuální prohlídky a konzultací se zainteresovaný-mi stranami nebo pamětníky. Závěry stavebně – technických průzkumů lze dále roz-šířit pro použití v odborných posudcích, soudně znaleckých posudcích, pasportizacích atd.

Vypracování odborných a soudně znaleckých posudků

Nejširší možná znalost stavu konstrukcí a budov nám umožňuje zpracování odbor-ných posudků, které mohou sloužit pro rozhodnutí investora o vhodném a účelném využití stávajících objektů, o finanční náročnosti zamýšlených projektů, přesné stanovení ceny objektu při jeho nákupu nebo prodeji a samozřejmě pro vypracování soudně znaleckých posudků a to nejen pro soudní řízení, ale i pro státní i soukromý sektor.

Komplexní řešení problematiky panelových budov

Při posuzování panelových budov firma využívá svých znalostí, získaných nejen z dlouhodobých zkušeností a vlastní historické projektové dokumentace, ale i navrho-váním montovaných objektů. Při posuzování panelových budov řešíme nejen běžně se vyskytující závady jako např. vznik trhlin mezi panely, degradace povrchu panelů, lokální výrobní poruchy panelů, geometrické nepřesnosti výroby, výskyt plísní, ale i např. problematiku koroze spojů jednotlivých prvků , změnu základových poměrů, změnu dispozic příčných nosných prvků, havárie panelů po požáru atd. Firma zároveň zajišťuje zpracování podkladů pro získání dotace z akce „NOVÝ PANEL a ZELENÁ ÚSPORÁM“.

Inženýrská činnost

Při zpracování kompletní projektové dokumentace zajišťujeme získání všech podkladů, dokladů a souhlasných stanovisek dotčených stran při realizaci projektu. Zároveň zajišťujeme stavebně – technický dozor investora a autorský dozor.

Stavební laboratoř

Stavební laboratoř je vybavena stroji a přístroji pro zjištění základních fyzikálních a technických parametrů materiálů. Pro tato zjištění jsou využívány destruktivní zkoušky (lisy) i široké spektrum nedestruktivních přístrojů (Profometer, technický endoskop, tvrdoměry, odtrhové zkoušky, FFT atd).

Provádění speciálních sanačních prací

Firma zajišťuje provádění speciálních prací a to v hůře dostupném terénu pomocí vlastní horolezecké i potápěčské techniky. Tato technika je samozřejmě využívána i při průzkumech a diagnostice staveb. Firma provádí i např. hloubkové spárování zdiva, sanaci povrchů betonových a železobetonových konstrukcí, sanaci ocelových nosných prvků, dodatečné zesilování železobetonových konstrukcí pomocí uhlíkových lamel a tkanin atd.

Další související činnosti

Technická pomoc při realizaci

Firma provádí stavební dozory investora, autorské dozory, včetně provedení a vyhodnocení všech zkoušek a inspekcí, předepsaných kontrolním a zkušebním plánem. Před realizací staveb vypracovává podklady pro výběrová řízení a na žádost investora je k dispozici svými znalostmi pro optimální výběr dodavatele staveb.

Prohlídky mostů pozemních komunikací

Firma provádí veškeré druhy prohlídek mostů pozemních komunikací podle ČSN 73 6221. Na základě výsledků hlavních prohlídek mostů pak provádí i diagnostický průzkum mostních konstrukcí, včetně návrhu a zpracování podkladů pro opravu nebo rekonstrukci mostů a stanovení zatížitelnosti mostů. Firma má zároveň potřebné vybavení pro provádění speciálních sanačních prací menšího rozsahu. (např. zesilování pomocí lepených uhlíkových lamel, vkládané výztuže, reprofilace speciálními sanačními stěrkami).

Prognózy a extrapolace v čase

Na základě podrobného stavebně – technického průzkumu se firma zabývá odhadem a prognózou vývoje poruch a ostatních poškození staveb a konstrukcí v čase, včetně doporučení optimální doby pro zahájení sanace či rekonstrukce.